f:id:skingyokohama:20160206100618j:plainf:id:skingyokohama:20160206100655j:plain

ローズアキクサ2ペアー1ペアーは赤目です!